ارائه کد فعال سازی از اول شهریور صورت میپذیرد
کد فعال سازی  دوره  آموزش الکترونیک
1427 9913 2372
کد فعال سازی دوره آموزش مجازی / مدرسه مجازی
4158 2563 1568
کنترل جلسات آموزشی
ارسال کارنامه الکترونیکی
پیگیری دوره آموزشی