ارائه کد فعال سازی از اول شهریور صورت میپذیرد
کنترل جلسات آموزشی
ارسال کارنامه الکترونیکی
پیگیری دوره آموزشی